Meet Our Advisors

Radhakrishnan Nair
Cyrus Khambata
Joseph Bosco
Sanjay Chandel
Mahendra Swarup
Ratna Kakkar
Rajesh Jain

Some of Our Investors

Aruna
Vaidyanathan
Ashith
Kampani
Chandru
Badrinarayanan
Kunal Bajaj

Rajeshwari
Bhattacharyya
Reenu
Singh

Leadership Team

Manish Kumar
Neera Inamdar
Vishwa Vivek Garg
Ghulam Mohammed

Friends, Evangelists and Guides

Abhay Kumar
Anubhav Tiwari
Atal Malviya
Biharilal Deora
GR Reddy
Kris Nair
Piyush Singh
Prasanna Lohar
Rajesh Singh
Sameer Gupta
Sanjay Enishetty
Sudin Baraokar
Viraj Kulkarni