Key Advisors

Ashith Kampani
Sridhar Nagarajan
Ghulam Mohammed
Cyrus Khambata
Rajesh Jain

Key Investors

Chandru
Badrinarayanan
Kunal Bajaj

Aruna
Vaidyanathan
Rajeshwari
Bhattacharyya
Sushil Mehta

Leadership Team

Manish Kumar
Neera Inamdar
Vishwa Vivek Garg
Abhishek Vermma
Amita Pawar

Friends, Evangelists and Guides

Abhay Kumar
Anubhav Tiwari
Atal Malviya
Biharilal Deora
GR Reddy
Kris Nair
Piyush Singh
Prasanna Lohar
Rajesh Singh
Sameer Gupta
Sanjay Enishetty
Sudin Baraokar
Viraj Kulkarni